નિશાની

5 01 2007

ca50it9r.jpg

આજે હાજરીનો અભાવ છે

ગેરહાજરીમાં હયાત છે

યાદોંની સજી બારાત છે

ને શરણાઈ નો ગુંજરાવ છે

ખૂણેખાંચરે હસ્તી છે

નજર્યું સમક્ષ તરવરતી છે

ફૂલોથી મઘમઘ બાગ છે

ને ફળોથી લચેલ ડાળ છે

કણકણમાં માળીની યાદ છે

પ્યારનો તેમાં સાદ છે

આપ્યાં વચનને પાળ્યાં છે

ને નિશાનીઓની માળા છે

પ્રભુની વરસી ક્રુપા છે

આંગણમાં ઉજાસ છે

આનંદ ઉલ્લાસ છાયા છે

ને હસ્તી નો અહેસાસ છે

Advertisements

Actions

Information

3 responses

5 01 2007
vijayshah

bahu saras vaat kari

6 01 2007
vishwadeep

this is a great poem.

13 03 2008
meena

great poem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: