એક******

12 01 2007

cam6cbo1.jpg

****

હું એકની એક મારા અગણિત નામ છે

નાના મોટા અબાલ વ્રુદ્ધ સહુમાં સમાન છે

રૂપ રંગમાં નહી ફરક પણ ભિન્ન તેનો મિજાજ છે

દીકરી બહેન પત્ની માતા ઝૂઝવાં તેના રૂપ છે

દેરાણી જેઠાણી મામી માસી નામે તે પંકાય છે

રૂપ રંગમાં નહી ફરક પણ ભિન્ન તેનો રૂઆબ છે

ઘડીમાં કાકી ઘડીમાં ફોઇ મા સાસુ ઉપનામ છે

દાદી નાની થઈને તેમાં સુગંધ ઉમેરાય છે

રૂપ રંગમાં નહી ફરક પણ ભિન્ન તેનો મિજાજ છે

મિત્ર બનીને યશની કલગી સિર ઉપર સોહાય છે

પ્રભુના ચરણે શીશ નમાવી કર્યો તેનો સ્વિકાર છે

રૂપ રંગમાં નહી ફરક પણ ભિન્ન તેનો રૂઆબ છે

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: