શું થઈ ગયું?***

30 01 2007

cak9angh.jpg

શું થવાનું હતું ને શું થઈ ગયું
શું કહેવું હતું ને શું કહેવાઈ ગયું
શું મેળવવું હતું ને શું મળી ગયું
કેડી પર ચાલવું હતું ને વનમાં જઈ ચડી
ભોમિયા વિણ ભમવું હતું ભૂલી પડી ગઈ
ઝરણા જેમ વહેવું હતું વેરાન થઈ ગઈ
હિમાચ્છાદિત શિખરે થીજવું હતું પિગળી ગઈ
મહાસાગરે મહાલવું હતું કિનારે પહોંચી ગઈ
આભલે ઉડવું હતું ધરતી પર પટકાઈ પડી
ભ્રમરગીત ગાવું હતું ફૂલે બિડાઈ ગઈ
ગુલાબ થઈ મઘમઘવું હતું વેણીમાં ગુંથાઈ ગઈ
સાથી સંગે વિહરવું હતું એકલી અટૂલી થઈ ગઈ
ઈશને પામવો હતો ઈશમય થઈ ગઈ


ક્રિયાઓ

Information

2 responses

2 02 2007
Neela Kadakia

વાંચો મારી આરોહણની કેટેગરી

9 01 2008
neeta

હિમાચ્છાદિત શિખરે થીજવું હતું પિગળી ગઈ

ગજબ ની વાત કહી નાંખો છો કે જે અંતર માં કોતરાઈ જાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: