સ્વિકાર *****

8 02 2007

images54.jpg

આ જીંદગી દિધી પ્રભુએ પ્રશ્ન આવીને ઉભો
તેને સફળ કરવી કે નિષ્ફળ ઉત્તર તેનો ના દીધો

માગ્યા વગર અગણિત ખજાનો મેળવીને તેં લીધો
સત્કર્મને  વર્તન  દ્વારા  દીપાવીને તેં દીધો

આશય જેનો સ્વાર્થ  તેનો કળવો મુશ્કેલ છે
ઉપકાર માની સંસ્કારથી ઉજાળવાનો ધર્મ છે

ધ્યેય રાખી પ્રગતિનાં સોપાન પર તેં પગ દીધો
શ્રધ્ધા જેણે છે  જતાવી  દિલમાં  દીવો  કીધો

ગુણ તેનાં ગાંઉ હું  આભાર હું  દિલથી  ચાહું
ભાવના અભિવ્યક્ત કરી રૂણથી હું મુક્ત  થાઉં

સેવા સુમિરન ભક્તિભાવથી તેની હું નજદીક સરું
શરણું  સ્વિકારી તે પ્રભુને  મારગડે હું ડગ ભરું

જીંદગીનો અંત મ્રુત્યુ નિશ્ચિત છે તે ક્રમ જેનો
શિરનમાવી હાથ જોડી સ્વિકાર તેનો મેં કીધો

 

Advertisements

Actions

Information

One response

10 02 2007
vishwadeep

i like this poem about the God . keep up the good work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: