સિક્કો ઉછાળીએ

         

 images2.jpg

          હાથોમાં હાથ  રાખીએ કે મુઠ્ઠી  વાળીએ
           એકવાર  ફરી આપણે સિક્કો ઉછાળીઍ

           

            પહેલાં સંબધ વચ્ચે કોઈ ભીંત બાંધીએ
            એ  તોડવા માટે  પછી માથું   પછાડીએ

            આંખોમાં  શૂન્યતાના કુબાઓ  બનાવીએ
            એ સહુમાં કોઈ ખાસ સ્વજનને વસાવીએ

             સંભાવનાની આવ  અધૂરપ  મટાડીએ
             એકાંતને  સાથે મળી  મોઢું   બતાવીએ

             રેતીમાં નામ લખીએ કે પથ્થર તરાવીએ
             એકવાર ફરી   આપણે  સિક્કો   ઉછાળીએ

                         જવાહર બક્ષી
            

4 thoughts on “સિક્કો ઉછાળીએ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: