મોંઘી પડી

images44.jpg     

      દૂરતા    કોઈ   વખત   મોંઘી  પડી
       પણ નિકટતા તો સતત મોંઘી પડી

       જીવવા   જેવું  જ  જિવાયું   નહી
       જીવવાની  આવડત  મોંઘી પડી

       મ્હેક તારા  શહેરમાં  સારી હતી
       શ્વાસમાં ગઈ કે તરત મોંઘી પડી

      આમ તો ઘરમાં  કશું નહોતું છતાં
      બહાર રહેવાની શરત મોંઘી પડી

       શક્યતાઓમાં સતત સળગ્યા કર્યો
       શબ્દ  સાથેની  રમત મોંઘી  પડી

           જવાહર બક્ષી 

One thought on “મોંઘી પડી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: