વિણેલા મોતી

6 12 2007

        ગઈકાલે  જોયા વિણેલા મોતી

         આજે  માણો  અનુભવના   મોતી.

         આશ છે   ગમશે?

         પ્રતિ ઉત્તરની   રાહ  જોઈશ.

    ૧.        શ્રિંગાર  શતક  લિખનેવાલે સે  વૈરાગ્ય  શતક લિખવાયા
                ઈશ્વર   તેરી   અપાર   કૃપા    બગકો   હંસ   બનાયા

     ૨.    રોતે  બાલકકો  મિલે  મા   ભુખોકો   મિલે   ભોજન
             રામ  કિશન ગોપાલ  મિલને ચલના ન પડે  જોજન

    ૩.    તૂ  ચાહે યા  ન  ચાહે  તેરે  ઈરાદાઓં  કા  પલ્લા ભારી  નહીં
            ઈશ્વરકી   ઈચ્છાકે   આગે   તેરી   દાલ   ગલનેવાલી    નહીં

    ૪.     ક્યોં  પરેશાન  હોતે  હો  ક્યા  જીના  નહીં   આતા
                ક્યોં  બંધનમેં  બંધે  હો  ક્યા  છુડાના નહીં  આતા

     ૫.       વૈરાગ્ય  તેરે  મનમેં  હૈ  વૈરાગ્ય  તેરે  કાર્યમેં
                 વૈરાગ્યકો   વરણાગી  કૈસે  જાને  યે  સંસારમેં

     ૬.      પ્રભુ    માંગના  મેરા સ્વભાવ  નહીં  હૈ
                  ઔર  દેખકે  આંખ મુંદના તેરા સ્વભાવ નહીં હૈ

     ૭.     પ્રભુ   જો  ભી  દે મંજુર  મુઝે
              યાદ  રહે બદનામી ના લગે તુઝે

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

7 12 2007
neetakotecha

ક્યોં પરેશાન હોતે હો ક્યા જીના નહીં આતા
ક્યોં બંધનમેં બંધે હો ક્યા છુડાના નહીં આતા

એકદમ સાચ્ચી વાત

10 12 2007
Heena Pujara

superb

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: