હિંડોળે શ્રીનાથજી

30 07 2009

ઝુલે છે હિંડોળે આજ શ્રીજી હિંડોળે ઝુલે

વનરાતે વનમા શ્રીજીનો હિંડોળો

ગગનને ચૂમે છે આજ         શ્રીજી હિંડોળે—-

મોગરાની કળીઓથી સજ્યો હિંડોળો

ગુલાબની ફોરમે ફોરાય        શ્રીજી હિંડોળે—-

ગોપગોપીઓની સગ કુદરતને ખોળે

યમુનામહારાણી સંગાથ        શ્રીજી હિંડોળે—-

શ્રીમહાપ્રભુજી, ગોકુલનાથ હિંચે હિંડોળો

વૈષ્ણવોનો હરખ નવ માય     શ્રીજી હિંડોળે—–

દર્શન કરી આંખડી પાવન થઈ

ધન્ય થયો અવતાર                શ્રીજી હિંડોળે—-

Advertisements

Actions

Information

3 responses

30 07 2009
વિશ્વદીપ બારડ

sundar geet..

31 07 2009
vijayshah

saras bhaavo geet

31 07 2009
chetu

very nice bhav geet ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: