શ્રીજી ઝાલો હાથ*****

4 04 2010

 

ઝાલો જમણો હાથ જો જો છૂટે ના સંગાથ

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

જગને દીધો હાથ છોડ્યો અધવચ્ચે સંગાથ

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

તમ પર છે વિશ્વાસ તેનો કરશો ના કદી ઘાત

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

અનેરો તમારો હાથ ઝાલ્યો બન્યો ઘનેરો સંગાથ

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

લાંબી જગની વાટ તેમા કાંટાની છે વાડ

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

હૈયે મુકો હાથ શ્વાસે શ્વાસે છે સંગાથ

શ્રીજી હાથમા લો હાથ

હાથોનો મિલાપ હ્રદયે ના રહ્યો વિલાપ

શ્રીજી એ ઝાલ્યો જમણો હાથ


ક્રિયાઓ

Information

One response

5 04 2010
pragnaju

હૈયે મૂકો હાથ શ્વાસે શ્વાસે છે સંગાથ
શ્રીજી હાથ માં લો હાથ

હાથોનો મિલાપ હ્રદયે ના રહ્યો વિલાપ
શ્રીજી હાથ માં લો હાથ
ગાઈ શકાય તેવું લયબધ્ધ ગીત

આશરે ત્રણ વર્ષ પહેલા મૂકેલું ભજનનો ઓડિયો મૂક્યો હોત તો ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: