જીવનનું સત્ય

22 08 2010

યુવાન બાળકોને સલાહ આપવી એટલે જેલીને ખીલી પર ભીંતે ટાંગવી

      મોઢા પરની કરચલી આવકારો

     કુટુંબ પેંડા જેવું છે કદાચ એકાદ કડવી બદામ પણ હોઈ શકે.

      હાસ્ય જરૂરી, ખુશનુમા તરંગોની  હ્રદયમા દોડા દોડ

     યૌવનનું ધન છે પૌષ્ટિક આહાર નહી કે નિત નવા રમકડા

     આજની જડ છે ગઈકાલની સ્વસ્થ, સત્યથી સભર જીંદગાની

   મરવું નથી પણ તેના વગર છૂટકો પણ નથી

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: