સુખ–દુઃખ– ભૂખ

3 06 2011

સુખ અને દુઃખ ભૂખ પર આધારિત છે.

ભૂખ હોય અને ખાવાનું પ્રાપ્ત થાય તે સુખ.

ભૂખે મરતાં હોય અને ખાવાનાનાં દર્શન દુર્લભ તે દુઃખ.

સુખનાં બે પ્રકાર છે.

૧.પોતાના સુખે સુખી.

૨.પારકાનાં સુખે સુખી.

દુઃખનાં પણ ત્રણ પ્રકાર છે.

૧. પોતાના દુખે દુખી.

૨. પારકાંના સુખે દુઃખી.

૩. પારકાનાં દુખે દુખી.

સુખઃ ગમતું થાય અને મનગમતું મળે એ સુખ.
દુઃખઃ ગમતું ન થાય. જોઈએ તે ન મળે એ દુઃખ
ભૂખઃ હોય ત્યારે ખાવાના ફાંફાં. હોય પણ ડૉ. ખાવાની ના પાડે.

સુખઃ મનની અવસ્થા છે. સાધન પર અવલંબિત સુખ ક્ષણિક હોય છે.
દુઃખઃ મનની અવસ્થા છે. પ્રયત્ન દ્વારા તેનો છૂટકારો પમાય છે.
ભૂખઃ કુદરતી અવસ્થા છે. પ્રાણીમાત્ર તેના શિકાર છે.

સુખઃ કશું જ કાયમી નથી. આજે છે અને કાલે ગાયબ.
દુઃખઃ જે આવે છે તે જવા માટે. કશું કાયમી નથી.
ભૂખઃ વધારો એટલી વધે, ઘટાડો એટલી ઘટે.

સુખઃ સુખમાં સમયને પાંખો હોય છે.
દુઃખઃ દુઃખનો સમય ગોકળગાયની ગતીએ ગુજરે છે.
ભૂખઃ ભૂખ ન જુએ રોટલો.વાસી કે તાજાની પંચાત પડતી મૂકે.

સુખઃ તેના સમય દરમ્યાન, બૈરી અને છોકરાં યાદ આવે.
દુઃખઃ દુઃખના ગાળામાં ભગવાન નો સાથ યાદ આવે.
ભૂખઃ ભૂખ ન જુએ ખાટી છાસ.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: