દશેરા======= ૨૦૧૨

या देवी सर्व भुतेशु विष्णु-मयेथि सब्दिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु बुद्धी रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु निद्रा रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु क्षुधा रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु छाया रुपेन संस्थिथा नम: तस्यय नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु शक्ति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भूतेशु तृष्णा रूपेण संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु क्षांति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु लज्जा रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु शांति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु श्रद्धा रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु कांती रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु लक्ष्मी रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु वृत्ति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु स्मृति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु दया रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु स्तुति रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

या देवी सर्व भुतेशु मैत्री रुपेन संस्थिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

=====================================================================

રામ અને રાવણ વચ્ચેના યુદ્ધનો અંત.

સીતા અને રામના વિયોગનો અંત.

અયોધ્યામાં ભરતની પ્રતિક્ષાનો અંત.

બૂરાઇના ભિષણ યુદ્ધનો અંત.

કૈકેયી, કોશલ્યા અને સુમિત્રાના સંતાપનો અંત.

ઉર્મિલાના પતિ વિ્રહનો અંત.

દશેરાના દિવસની શુભ મનોકામના.

==============================

આ આંકડાઓનો અંત નથી જણાતો.

એકમ= દશક= સો= હજાર= દસ હજાર

લાખ= દસ લાખ= કરોડ= દસ કરોડ

અબજ= દસ અબજ= ખર્વ= નિખર્વ

મહાયદમ= શંકુ= જલ્દી= અન્ત= મધ્ય

પરાર્થ= શંખ= દસ શંખ= રતન= દસ રતન

ખંડ= દસ ખંડ= સુઘર= દસ સુઘર

સંત= દસ્સંત= વજી= દસ વજી

રોક= દસ રોક= અસંખ્ય= દસ અસંખ્ય

નીલ= દસ નીલ= પારસ= દસ પારસ

કંગા= દસ કંગા= ખીર= દસ ખીર

પરબ= દસ પરબ= બલમ= દસ બલમાનો

લો અંતે આવ્યો આંકાડાની ગણતરીનો અંત.

================================

%d bloggers like this: