૧૨-૧૨-૧૨-૧૨-૧૨-૧૨

11 12 2012

awesome

**********************************************************************************************************************************************

કેવો અદભૂત દિવસ.

૧૨ સેકંડ

૧૨ મિનિટ

૧૨ કલાક

૧૨ તારિખ

૧૨ મહિનો

૧૨ વર્ષ

કહેવાય છે કે ગયો સમય પાછો આવતો નથી. પણ આવો અદભૂત દિવસ આજે જોવાને

અને માણવાને ભાગ્યશાળી બન્યા તે ઈશ્વરની કૃપા નહી તો બીજું શું?

આ પળે દુનિયામાં કેટલાય નવા જીવ અવતરણ કરી રહ્યા હશે! કેટલાય પાવન જીવ આ

નશ્વર દેહ ત્યજીને પાછા પ્રભુના ધામ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા હશે?

લો ત્યારે માણો “૧૨”નો મહિમા.

વર્ષના બાર મહિના.

કારતકથી –આસો

જાન્યુઆરિથી–ડિસેમ્બર

‘૧૨’ રાશિ

કન્યા . તુલા , વૃષભ,સિંહ, વિ.વિ.

૧૨ ઈંચ = ૧ ફુટ

દિવસના ‘૧૨’ કલાક’

પુરાણના મત અનુસાર ૧૨ ઉત્તરના ગ્રહ અને ૧૨ દક્ષિણના ગ્રહ.

બાઈબલના છેલ્લા પ્રકરણમાં કહેવાય છે “ઈશુ ખ્રિસ્તના રાજ્યમાં

‘૧૨’ દરવાજા છે અને ૧૨ એન્જલ તેનો પહેરો ભરે છે.

બાઈબલમાં જણાવ્યા પ્રમાણે “જેકલ”ના ૧૨ પુત્રો હતા.

એ ૧૨ પુત્રોએ ૧૨ ‘ટ્રાઈબ ઈઝરાઇલની’ રચના કરી.

બપોરના ‘૧૨’થી રાતના ‘૧૨’ કુલ ૨૪ કલાકનો એક દિવસ.

ઘનાકારને ‘૧૨’ બાજુઓ હોય છે.

‘૧૨’ને ૧,૨, ૩, ૪, અને ૬, વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે.

તો આ ધન્ય ઘડી, ધન્ય પળ અને ધન્ય અવસરને માણીએ.

આ ‘શુભ’ સમય હાથમાંથી સરી ન જાય.

સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ

સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ

સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ

મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગભવેત

ૐ શાતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

What a Day !

Today is the 12th Day I am in India !

Tried 12 different computers to write in Gujarati !

!2 Months of the year.

Jan, Feb, March, April, May, June

July, Aug., Sept, Octo, Nove, Dece.

According Indian calander.

Kartik marghshish, posh, Maha, Falgun, Chaitra

Vaishakh, Jeth, Ashadh, Shravan, Bhadrapad, Ashwin.

Dvadashling 12.

One dozen has 12 pieces.

Not getting along—Baramo Chanrama ha ha ha

12 Zodiac.

We are aware ‘gone time does not come back’

But this is the “unique date”

Your wish will come true.

Do something wonderful on this Day.

Do 12 Jumping Jacks. If you can’t 12 sit-ups, if that is

too hard,12 push-ups.

If possible call 12 Friends, write 12 e-mails ( do not forget me !)

Sorry I wrote in English. Why? I couldnot resist

myself.

Wish you “HAPPY AND WONDERFUL DAY”

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

6 responses

11 12 2012
pragnaju

Twelve is a composite number, the smallest number with exactly six divisors, its divisors being 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Twelve is also a highly composite number, the next one being 24. It is the first composite number of the form p2q; a square-prime, and also the first member of the (p2) family in this form. 12 has an aliquot sum of 16 (133% in abundance). Accordingly, 12 is the first abundant number (in fact a superabundant number) and demonstrates an 8 member aliquot sequence; {12,16,15,9,4,3,1,0} 12 is the 3rd composite number in the 3-aliquot tree. The only number which has 12 as its aliquot sum is the square 121. Only 2 other square primes are abundant (18 and 20).

Twelve is a sublime number, a number that has a perfect number of divisors, and the sum of its divisors is also a perfect number. Since there is a subset of 12’s proper divisors that add up to 12 (all of them but with 4 excluded), 12 is a semiperfect number.

If an odd perfect number is of the form 12k + 1, it has at least twelve distinct prime factors.

Twelve is a superfactorial, being the product of the first three factorials. Twelve being the product of three and four, the first four positive integers show up in the equation 12 = 3 × 4, which can be continued with the equation 56 = 7 × 8.

Twelve is the ninth Perrin number, preceded in the sequence by 5, 7, 10, and also appears in the Padovan sequence, preceded by the terms 5, 7, 9 (it is the sum of the first two of these). It is the fourth Pell number, preceded in the sequence by 2 and 5 (it is the sum of the former plus twice the latter).

A twelve-sided polygon is a dodecagon. A twelve-faced polyhedron is a dodecahedron. Regular cubes and octahedrons both have 12 edges, while regular icosahedrons have 12 vertices. Twelve is a pentagonal number. The densest three-dimensional lattice sphere packing has each sphere touching 12 others, and this is almost certainly true for any arrangement of spheres (the Kepler conjecture). Twelve is also the kissing number in three dimensions.

Twelve is the smallest weight for which a cusp form exists. This cusp form is the discriminant Δ(q) whose Fourier coefficients are given by the Ramanujan τ-function and which is (up to a constant multiplier) the 24th power of the Dedekind eta function. This fact is related to a constellation of interesting appearances of the number twelve in mathematics ranging from the value of the Riemann zeta function function at −1 i.e. ζ(−1) = −1/12, the fact that the abelianization of SL(2,Z) has twelve elements, and even the properties of lattice polygons.

There are twelve Jacobian elliptic functions and twelve cubic distance-transitive graphs.

The duodecimal system (1210 [twelve] = 1012), which is the use of 12 as a division factor for many ancient and medieval weights and measures, including hours, probably originates from Mesopotamia.

In base thirteen and higher bases (such as hexadecimal), twelve is represented as C. In base 10, the number 12 is a Harshad number.There are twelve ‘ Jyotirlingas’ (epitome of God Shiva) in Hindu Shaivism. The shaivites (orthodox devotees of God Shiva) treat them with great respect and these are visited by almost every pious Hindu at least once in a lifetime. The number 12 is very important in many religions, mainly Judaism, Christianity, and Islam, and also found in some older religions and belief systems.

In Antiquity there are numerous magical/religious uses of twelves.[2] Ancient Greek religion, the Twelve Olympians were the principal gods of the pantheon. The chief Norse god, Odin, had 12 sons. Several sets of twelve cities are identified in history as a dodecapolis, the most familiar being the Etruscan League. In the King Arthur Legend, Arthur is said to have subdued 12 rebel princes and to have won 12 great battles against Saxon invaders.

The importance of 12 in Judaism and Christianity can be found in the Bible. The biblical Jacob had 12 sons, who were the progenitors of the Twelve Tribes of Israel, while the New Testament describes twelve apostles of Jesus; when Judas Iscariot was disgraced, a meeting was held (Acts) to add Matthias to complete the number twelve once more. (Today, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has a Quorum of the Twelve Apostles.)

The Book of Jude contains much numerical symbolism, and a lot of the numbers mentioned have 12 as a divisor. 12:1 mentions a woman — interpreted as the people of Israel, the Church or the Virgin Mary — wearing a crown of twelve stars (representing each of the twelve tribes of Israel). Furthermore, there are 12,000 people sealed from each of the twelve tribes of Israel, making a total of 144,000 (which is the square of 12 multiplied by a thousand).

In Orthodox Judaism, 12 signifies the age a girl matures (bat mitzvah)

There are 12 days of Christmas. The song Twelve Days of Christmas came from the traditional practice of extending Yuletide celebrations over the twelve days from Christmas day to the eve of Epiphany; the period of thirteen days including Epiphany is sometimes known as Christmastide. Thus Twelfth Night is another name for the twelfth day of Christmas or January 5 (the eve of Epiphany). Similarly, Eastern Orthodoxy observes 12 Great Feasts.

In Twelver Shi’a Islam, there are twelve Imams, legitimate successors of the prophet Muhammad. These twelve early leaders of Islam are—Ali, Hasan, Husayn, and nine of Husayn’s descendants.

Imāmah (Arabic: إمامة) is the Shī‘ah doctrine of religious, spiritual and political leadership of the Ummah. The Shī‘ah believe that the A’immah (“Imams”) are the true Caliphs or rightful successors of Muḥammad, and Twelver and Ismā‘īlī Shī‘ah further that Imams are possessed of supernatural knowledge, authority, and infallibility (‘Iṣmah) as well as being part of the Ahl al-Bayt, the family of Muhammad.[1] Both beliefs distinguish the Shī‘ah from Sunnis.

In Hinduism, the sun god Surya has 12 names. Also, there are 12 Petals in Anahata (Heart Chakra.)

The Twelve Labours of Hercules

12 12 2012
SARYU PARIKH

પ્રવિણાબેન,
તમે બહુ સરસ લેખ મુક્યો. મને પણ ખાસ કંઈક કરી આ દિવસને સજાવવાની પ્રેરણા મળી.
સરયૂ

13 12 2012
ઇન્દુ શાહ

good article about twelve.

14 12 2012
Raksha

Great 12!!!!!!!

15 12 2012
neeta

wahhhhhh maja aavi gai

15 12 2012
neeta

kale ek thekane me vachyu 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 kash aapde pan aam j chalta hot.. sarkhi rite 1 2 1 2 karine… 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: