નૂતન વર્ષાભિનંદન + Bhaibeej

12 11 2015

 

 

નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ વધાઈ.

નવું વર્ષ પ્રગતિમય હો !

નવું વર્ષ આદર્શથી ભરપૂર હો !

નવું  વર્ષ વેરઝેર, ઈર્ષ્યાથી લાખો જોજન દૂર હો !

નવું વર્ષ મંગલમય હો !!!!!!!

Happy Bhaibeej

Pure Love between Brother and Sister

Ishware’s kripa on both.

Long live Brothers and Sisters.

 

 

 

 

 

Advertisements

Actions

Information

One response

14 11 2015
Navin Banker

આપને પણ એ જ શુભેચ્છાઓ.
નવીન બેન્કર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: