જીંદગીની મજા

8 02 2016

  શાકાજે કડાકૂટ કરો છો

  અમે અમે છીએ તમે તમે છો

  અમે તમે નથી થવાનાં

  તમે અમે નથી બનવાનાં

  શાને માથાઝીંક કરવાના

  અમારા અંતરની વાત

   તમે નહીં સમઝવાનાં

   તમારા મનમાં શું ચાલે છે

   અમે નહીં કળી શકવાનાં

   અમારા વગર તમને નહીં ચાલે

   તમારા વગર અમને નહીં ફાવે

   શા કાજે કડાકૂટ કરો છો

   અમે તમારી સંગે સુખી

   તમે અમારી ઉપર ફીદા   

   તેથી જ તો જીંદગીની મજા

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: