ઉંઘ

17 02 2016

રાતે ઉજાગરા ઉંઘ ન આવે

અંતરમાં જઈને ડૂબકી લગાવે

ભાળ કાઢેને તારણ લાવે

આજે કોઈનું મન દૂભવ્યું જણાયે

શું પામ્યા શું ખોયું જો જાણે

કદી કોઈને ના દૂભવે લગારે

રાતે ઉજાગરા ઉંઘ ન આવે

અંતરમાં જઈને ડૂબકી લગાવે

મનને ટટોળે ઉત્તર પામે

શાને કરી નિંદા કોઈની આજે

સમય કિંમતી વેડફ્યો શાકાજે

નીંદાથી લીધા અબોલા આજે

ઈર્ષ્યા બરાબરી કોઈથી શાથી

સંતોષ સદા આદત છે સીધી

રાજી રહો જે દીધું છે તાતે

સમરો ઊઠો રોજ વહેલી પ્રભાતે

રાતે નિંદરરાણી બનીઠનીને આવે

સ્મિતની લહેરખી વદને લહેરાવે

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: