એફ. બી. આઈ 2** 20** 2016

20 02 2016

એફ. બી. આઈ

રસિકભાઈઃ અમેરિકામાં રહી ખૂબ કમાયા. આ દેશ એવો છે જ્યાં મહેનત કરો તો તેનું ફળ મળે છે.

સવારના પહોરમાં પૂજા કરીને નિકળ્યા તો ઘરને દરવાજે એફ. બી. આઈ વાળા ઉભા હતાં.

રસિકભાઈઃ વૉટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ?

એફ. બી. આઈઃ વી હેવ ટુ સર્ચ યોર હાઉસ.

રસિકભાઈઃ ઓ.કે. બટ પ્લિઝ ડો નોટ ગો ટુ ધેટ રૂમ ઇન લેફ્ટ કોર્નર.

એફ. બી. આઈ. સુપરવાઈઝર. ડુ યુ નૉ વી હેવ ઓથોરિટી , વી કેન ગો એનિવ્હેર , લુક ટુ માય બેજ.

રસિકભાઈ. ઓ.કે.

બે કલાક પછી એફ.બી.આઈ ઓફિસરની ચીસા ચીસ સંભળાઈ.

એફ. બી.આઈ ઓફિસર. પ્લિઝ હેલ્પ મી, ધેટ ડૉગ વિલ કીલ મી.

રસિકભાઈઃ ડુ નોટ અફ્રેઈડ, શૉ ધેટ ડોગ યૉર બેજ.

Enjoy, Laughing allowed.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: