એપ્રિલ 2016

31 03 2016

 

2016 april

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************

ઢોલ પીટતો પેલો એપ્રિલ મહિનો આવ્યો

એપ્રિલ ફુલ બનાવવાની મુંઝવણ લાવ્યો

પોલ પકડાતાં બીબીની ધોલ ખવડાવતો

સખણા રહેવાની હર સાલ કસમ ખાતો

ન સુણતો કોઈનું સદા મનનું ધાર્યું કરતો

હાથમા સિનેમાની ટિકિટ બે ફરકાવતો

દોડી મીઠું મલકતું  આલિંગન પામતો

આજના અનોખા દિવસનો ગણ માનતો

બે આંગળ છેટું નસિબ રહેતું તે જાણતો

પહેલી એપ્રિલના દિવસનો ગણ માનતો

ટિકિટ મગાવી હતી બાજીરાવ મસ્તાનીની

ચેક કરવાનું સદા કામને બહાને ટાળતો

જઈ ઉભા થિયેટર  ટિકિટ રૉફથી દાખવતો

બ્લેકમાં જૂની ટિકિટના રોકડા કરી ગુલ થાતો

‘ગુજ્જુ ભાઈના ગોટાળા’ની ધજા ફરકાવતો

બીબીની થાપટ ખાઈ એપ્રિલને ભાંડતો

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: