આવી ઉભી છું

12 04 2016

 

શાસ્ત્રને સમજવા આ પાત્ર ઉણું ઉતર્યું

શ્રીજી તારે દ્વારે આવી ઉભી છું આજે

*

આચરણ અને વાણી બન્નેમાં ઉણી ઉતરી

શ્રીજી તારે દ્વારે આવી ઉભી છું આજે

*

લાલાની લીલા પામવા સમજ ઉણી ઉતરી

શ્રીજી તારે દ્વારે આવી ઉભી છું આજે

*

અંતિમ અમોઘ શસ્ત્ર લાધ્યું તારા દાસને

નિઃસાધન બનીને દ્વારે આવી ઉભી છું  આજે

*

ઠુકરાવજે અપનાવજે તારી કૃપાની પ્યાસી

શ્રીજી તારે દ્વારે આવી ઉભી છુ આજે

Advertisements

Actions

Information

2 responses

13 04 2016
Chhaya Sachdev

Awesome

14 04 2016
neeta kotechaa

wahhh bahu j sundar shabdo.. aa badhu audio ma rag sathe moklo ne.. mummy ne sambhdavi saku.. to teo temna group ma gai sake..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: