ઈશાવસ્ય ઉપનિષદ શ્લોકઃ ९, १० ,११

17 08 2016

बुद्धिनी साधना अने आत्मज्ञान

***************************९

अंधम तमः प्रविशन्ति

ये अविद्याम उपासते ।

तताः भूयः इव ते तमः

ये उ विद्यायां रताः ॥

******

જે ન જાણવામાં ગરકાવ થઈ ગયા

તે ગાઢ અંધકારમાં પેઠા.

જે જાણવામાં રમી ગયા, તે જાણે

તેનાથીયે વધારે ગાઢ અંધકારમાં પેઠા.

************************************************************

કેટલાક માણસો અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે. અવિદ્યા એટલે જે ન જાણવાનું હોય તે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે અને જાણવા જેવું હોય તેનું પણ જ્ઞાન મેળવે.આને અવિદ્યાની ઉપાસના કહેવાય. વિદ્યા અને અવિદ્યા બન્ને જાણવા જોઈએ. કરવા જેવું અને ન કરવા જેવું બન્નેનું જ્ઞાન જોઈએ. જે અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે તે અંધકારમાં જાય છે. પણ જે એકલી વિદ્યાની ઉપાસના કરે છે , અધ્યાત્મની ઉપાસના કરે છે તે તો તેનાથી વધારે ગાઢ અંધકારમાં પડે છે. કારણકે જ્ઞાન સાથે વૈભવ પણ જોઈએ, ભલે કરે કાંઈ નહી. આમ એ મહા દુઃખમાં પડે.

**********************************************************************************************************************************************

१०

अन्यत एव आहुः विद्यया

अन्यत आहुंः अविद्यया ।

इति शुश्रु धीराणाम

येनः तत वचचक्षिरे ॥

*************

આત્મતત્વ જાણવાપણાથી,

જુદું જ કહ્યું છે અને

ન જાણવાપણાથી જુદુંજ કહ્યું છે.

જેમણે અમને તેનું દર્શન કરાવ્યું

તે ધીર પુરૂષો પાસેથી,

અમે આવું સાંભળ્યું છે.

****************************************************

જે વિદ્યાની ઉપાસના કરે છે તેનું ફળ નોખું આવે છે.જે અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે એનું ફળ જુદું આવે છે.જે ધીર પુરૂષો છે, જે વિદ્વાન છે એમની પાસેથી આ ખૂબ સાંભળ્યું છે. એમણે એના ભાવ સાથે સમજાવ્યું છે.

શું સમજાવ્યું છે? કર્મનું અને જ્ઞાનનું ફળ નોખું નોખું મળે છે તે સમજાવ્યું છે.

***********************************************************************************************************************************************************

११

विद्यम च अविद्याम च

यः तत वेद उभयम सह ।

अविद्यया मृत्युं तीत्व्रा

विद्यया अमृतम अश्नुते ॥

*********************

જાણવાપણું અને ન જાણવાપણું

એ બન્ને સાથે, જે તે આત્મતત્ત્વને જાણે છે.

તે તે આત્મતત્વને આધારે

ન જાણવા થકી મૃત્યુ તરી,

જાણવા થકી અમૃતને પહોંચે છે.

*************************************************************************************************************************************************

જે વિદ્યા અને અવિદ્યા, જ્ઞાન અને કર્મ બંનેને સાથે રાખે છે એને મોક્ષ થાય છે.વિદ્યાથી મોક્ષ થાય છે અને અવિદ્યાથી એ છૂટી જાય છે. અત્યારે આપણે ત્યાં ક્યાં તો એકલા જ્ઞાની છે તો કેટલાંક એકલા કર્મ કરનારા. કર્મ અને જ્ઞાન બન્ને સાથે હોવા જોઈએ. આંધળા અને લંગડાની વાર્તા ખૂબ જાણિતી ચે. કર્મ અને જ્ઞાન બન્નેની ઉપાસના સાથે  થવી જોઈએ. મોક્ષ મેળવવા જ્ઞાન જોઈએ. સંસારની આંટીઘુંટીમાંથી  હેમખેમ પાર ઉતારવા કર્મ જોઈએ. જ્ઞાન અને કર્મ સાથે રહે તો જ સૌનું કલ્યાણ થાય.

 

 

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: