આવ રે વરસાદ

પતિઃ અરે, ઉતરીને ધક્કો માર ને !

પાછળ બેઠી છો ખબર નથી પડતી ?

પત્નીઃ  કોને તમને કે આપણી સ્કૂટીને ?

***

પત્નીઃ  આજે ઘરે જઈને જમવા નહી મળે.

પતિઃ કેમ આ વરસાદમાં એવા પલળ્યા છીએ કે છીક ખાઈને પેટ ભરાઈ જશે !

..

પતિઃ આજે રાતના ઉંઘ સારી આવશે .

પત્નીઃ કેમ ?

પતિઃ તું ઠંડીમાં થથરે છે !

પત્નીઃ હાં, તો ?

પતિઃ તું મારા પડખામાં જરૂર ભરાવાની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: