મળ્યું છે

 

*********

ધરતી પર પગ માંડ્યો
કોને ખબર હતી કશી
કોણ કોણ મળશે મને
છતાં પરિવાર મળ્યો છે
*
બાળપણ પ્રેેમે વિતાવ્યું
કહો ક્યાં કશું ખુટ્યું
છતાં ફરિયાદ શાને છે
ઘરમાં હેત સદા વરસ્યું
*
હમેશા ઉપર તળે સંજોગ
ધિરજ પાર ઉતારે છે
દરિયો કદી ક્યાં સમથળ
મોજા નયન રમ્ય ભાસે
*
લગામ જેના હાથમાં દીધી
જીવન રથ તે હંકારે છે
ઉત્સવ મનાવી લે જીવનમાં
વણમાગ્યે અઢળક મળ્યું છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: