શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
જય શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
ઘરમાં નવરા બેસી બોલો
શ્રીકૃષ્ણઃશરણં મમ
*
કોરોનાથી બચવા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
મૃત્યુ શૈયાપર લેટ્યા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
ખોટા વિચારો ત્યજતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
સુખના સાગરે નહાતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
સહુનું સારું ઈચ્છતા બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ
*
દુઃખમાં ધીરજ ધરતાં બોલો
શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ
*
સર્વે વૈષ્ણવ હરપળ બોલો
શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

2 thoughts on “શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: