અણધાર્યું આવ્યું

Image result for death in young age

તારા આગમનનો ના કોઈ અણસાર

**

તને ભેટીને જીવન રિસાય

**
તારું આવવું અનિશ્ચિત છે

**
આજે કે કાલે સવારે કે સાંજે

**
વરસાદ ઠંડી કે બળતે બપોરે

**
તારૂં આવવું અનિશ્ચિત છે

**
ઉઘાડી બારીએ કે બંધ દરવાજે

**
પવન પાલવડે કે વિજળીના વેગે

**
તારું આવવું અનિશ્ચિત છે

**
તને પામીને મુક્તિ મેળવાય

**
સંકલ્પો વિકલ્પો દૂર થાય

**
તારું આવવું અનિશ્ચિત છે

**
જીવન સંગે નો તારો પરિચય

**
મોટા જ્ઞાનીઓથી ના કળાય

**
તારું આવવું અનિશ્ચિત છે

**
તારા મહિમાની ચર્ચા થાય

**
સપ્રેમે જીવનનાં મોલ ભણાય

**
તારું આવવું અનિશ્ચિત છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: