એક ડગ ધરા પર- પુસ્તક એમેઝોન. કોમ ઉપર

પુસ્તક તરીકે એક વધ્યું ઠેકાણું.. Ek Dag Dhara Par Authored by Pravina Avinash Kadakia List Price: $6.00 5.5″ x 8.5″ (13.97 x 21.59 cm) Black & White on White paper 128 pages ISBN-13: 978-1480001954 (CreateSpace-Assigned) ISBN-10: 1480001953 BISAC: Fiction / Contemporary Women Llife story of a brave and smart girl. Who stands up for theવાંચન ચાલુ રાખો “એક ડગ ધરા પર- પુસ્તક એમેઝોન. કોમ ઉપર”