ઝાકળ બન્યું મોતી –૨ (પ્રકરણ)

પ્રકરણ ૨  બાળપણની શરારતી જલ્પા **************************************************** જલ્પા વરંડાના હિંચકા ઉપર ઝુલી રહી હતી. હિંચકો જલ્પાનો બાળપણનો સાથી હતો. ઘડીમાં આગળ જાય અને ઘડીમાં પાછળ પગની ઠેસ મારતી જાય ને હિંચકા ઉપર ઝુલતી જાય.   સવારના પહોરમાં ઉઠે અને સીધી ચોપડી લઈ હિંચકે ઝુલે. ‘જલ્પા ચાલો કપડાં બદલી લો, શાળાએ જવાનો સમય થઈ ગયો છે’. મમ્મીનો અવાજવાંચન ચાલુ રાખો “ઝાકળ બન્યું મોતી –૨ (પ્રકરણ)”

ઉમંગનું લોલક

-“સહર્ષ પ્રસ્તુત કરે છે” કુટૂંબ કથા List Price: $8.00 6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) Black & White on White paper 128 pages ISBN-13: 978-1539972754 (CreateSpace-Assigned) ISBN-10: 1539972755 BISAC: Family & Relationships / General Life does not stop ! There is only One Life to live. Marriages are Made n Heaven. WE are inવાંચન ચાલુ રાખો “ઉમંગનું લોલક”