માઈન્ડ સાઉન્ડ રેસોનન્સ ટેકનીક

(M S R T )  MIND    SOUND  RESOSANCE  TECHNIQUE “માઈન્ડ સાઉન્ડ રેસોનન્સ ટેકનીક” આધુનિક જમાનાની “યોગ”ની ખૂબ નવિન પદ્ધતિ છે. જેનાથી જીવનમાં ધ્યેય પ્રાપ્તિ , એકાગ્રતા અને સમ્ગ્ર બદનમાં આરામની અનિભૂતી થાય છે. સ્વાસ્થ્ય સુંદર રાખવા માટેની આ કળા જીવનમાં ચેતના જગાવે છે. આ એક જાતની “અવાજ’ની થેરપી છે. અવાજના માધ્યમ દ્વારા થતો સમસ્ત અસ્તિત્વમાં આભાસ. જેના દ્વારા તનવાંચન ચાલુ રાખો “માઈન્ડ સાઉન્ડ રેસોનન્સ ટેકનીક”